Lavinový výzkum v Čechách pokračuje – Dotazníkové šetření mezi oběťmi lavin v ČR a SR

Ačkoliv množství lavinových nehod v našich horách je minimální, oproti například Alpám či Tatrám, přesto je tato problematika předmětem výzkumu i na tuzemských univerzitách. Jedním z řešitelů této problematiky je i tým kolem profesora Roubíka a Ing. Siegera na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a s Armádou ČR. V článku publikovaném v roce 2015 v renomovaném časopise PLoS ONE předložili důkazy, že dýchání pod sněhem je možné i při nulové tzv. vzduchové kapse, pokud jsou jinak dýchací cesty postiženého volné. Dílčí práce byla i prezentována na 23. Pelikánově semináři v roce 2012 v přednášce “Možnosti dýchání pod sněhovou lavinou” (Ladislav Sieger, Michal Mašek).

Důležitou otázkou zůstává: jaké faktory dýchání pod sněhem limitují? I  další světoví odborníci se touto otázkou zabývají a jistě je před námi ještě dlouhá cesta k pochopení tohoto problému a k možnému uplatnění závěrů experimentů do lavinové prevence a praxe.

V současné době pracovní skupina “non-konvenční ventilace” na Katedře biomedicínské techniky připravuje sérii dalších pokusů a v souvislosti s jejich designem byl vypracován dotazník, zabývající se přímo zkušenostmi zasypaných s dýcháním do sněhu a s úrovní fyzické aktivity v okamžiku stržení sněhovou masou.

Aby měl dotazník odpovídající výpovědní hodnotu, je třeba získat co nejvíce probandů z řad sportovců, kteří lavinovou nehodu prožili. Proto budeme velmi vděční za pomoc při šíření tohoto dotazníku a hledání dalších potenciálních probandů. Podmínkou je, aby si zasažený na událost alespoň částečně pamatoval. Navíc předmětem výzkumu nejsou ti, kteří se s lavinou “pouze sklouzli” po jejím povrchu, nýbrž měli zasypanou hlavu – tedy dotyčný byl nucen alespoň po nějaký čas dýchat do sněhu. Dotazník je anonymní, i když uvítáme i kontaktní údaje pro případ doplňujících otázek.

Odkaz na elektronickou verzi dotazníku zde

Předem velmi děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy, náměty a připomínkami se prosím obracejte na email lenhorakova@email.cz

MUDr. Lenka Horáková

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/lavinovy-vyzkum-v-cechach-pokracuje-dotaznikove-setreni-mezi-obetmi-lavin-v-cr-a-sr/