Zpět na SPOLEČNOST

Ochrana osobních dat GDPR

GDPR
General Data Protection Regulation
neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU,
kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. Platí od 25. 5. 2018

Informační memorandum o ochraně osobních údajů* členů Společnosti horské medicíny, absolventů Diplomu horské medicíny a dalších zájemců o problematiku horské medicíny

Tento dokument poskytuje členům Společnosti horské medicíny (dále SHM), absolventům Diplomu
horské medicíny (dále DiMM) a dalších zájemců o problematiku horské medicíny (dále zájemci)
informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi souvisejících.
SHM uchovává o svých členech následující informace:
• Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, specializace a zájmy,
které jste poskytli v přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme
v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto člena. U DiMM a zájemců se eviduje jen titul,
jméno, příjmení a email, a to s uděleným souhlasem k zasílání informací.
• Kontaktní ani jiné údaje nejsou nikde souhrnně uváděny. Slouží ke komunikaci mezi vedením
SHM a jejími členy.
• Informace o vašem členství – datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených
členských příspěvcích, účast ve volených orgánech SHM.
• Informace o vaší činnosti v SHM – zejména účast na zasedáních, seminářích a jiných akcích,
které sami poskytnete, jakožto o veřejně publikované činnosti a informace z médií, včetně
případné obrazové dokumentace. Dále…

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů a audit ochrany osobních údajů ve Společnosti horské medicíny

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/ochrana-osobnich-dat-gdpr/