Novinky v patofyziologii a klinice podchlazení – Accidental Hypothermia: 2021 Update

Dne 3. ledna 2022 publikovaly v časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health světové kapacity oboru – Peter Paal, Mathieu Pasquier. Tomasz Darocha. Raimund Lechner, Sylweriusz Kosinski, Bernd Wallner, Ken Zafren a Hermann Brugger – aktualizované poznatky z teorie a kliniky podchlazení:

Accidental Hypothermia: 2021 Update
(Open Access https://www.mdpi.com/1660-4601/19/1/501)

Abstrakt: Náhodná hypotermie je nechtěný pokles tělesné teploty pod 35 °C. Ročně umírají na světě tisíce lidí na primární podchlazení a neznámý počet na sekundární podchlazení. Podchlazení lze očekávat u pacientů v přednemocniční fázi ošetření záchrannou službou. Zranění a intoxikovaní pacienti se rychle prochládají i v subtropických oblastech.

Preventivní opatření jsou důležitá, aby se zabránilo podchlazení u nemocných nebo zraněných pacientů. Diagnostika a posouzení rizika srdeční zástavy jsou založeny na klinických příznacích a měření teploty tělního jádra, pokud je k dispozici. Podchlazené pacienty s rizikovými faktory ohrožené srdeční zástavou (teplota <30 °C u mladých a zdravých pacientů a <32 °C u starších osob nebo u pacientů s více komorbiditami), podchlazené s komorovou dysrytmií nebo systolickým krevním tlakem <90 mmHg) a podchlazené se srdeční zástavou je třeba transportovat přímo do centra mimotělní podpory života (ECLS). Pokud u podchlazeného pacienta dojde k zástavě, má být prováděna kontinuální kardiopulmonální resuscitace (KPR).

Dojde-li podchlazeného k srdeční zástavě v přítomnosti zachránců je šance na přežití a dobrý neurologický výsledek vyšší než při zástavě za normální tělesné teplotě se svědky či beze svědků a srdeční zástavě u podchlazeného beze svědků.

Pro déle trvající resuscitaci by měly být použity mechanické přístroje pro KPR, jsou-li k dispozici. U těžce podchlazených pacientů při srdeční zástavě, pokud není možná kontinuální nebo mechanická KPR, lze použít přerušovanou KPR. Zahřívání lze provádět pasivními i aktivními technikami. U pacientů s refrakterní hypotermií nebo srdeční zástavou je nutná technika vnitřního ohřívání – mimotělní membránové oxygenace (ECMO). Léčbu by měl doplní poresuscitační péče.

Klíčová slova: náhodná hypotermie; srdeční zástava; kardiopulmonální resuscitace; urgentní medicína; mimotělní podpora života; zahřívání.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-patofyziologii-a-klinice-podchlazeni-accidental-hypothermia-2021-update/